Felles retningslinjer og regler for Heggedal IL (ikke oppdatert for GUI SK)


Visjon

Heggedal idrettslag – klubben der alle lykkes


Hensikt

Hensikten med felles retningslinjer og regler er å bidra til at HIL har felles oppfatninger og holdninger til idretten og satsinger i klubben. Dette skal bidra til å skape samhold i idrettslaget.

Notatet skal bidra til at alle grupper og lag har en klar oppfatning av hvilke felles retningslinjer som gjelder og tilpasse seg disse.


Hovedmålsetning

 • HIL skal legge til rette for breddeidrett for barn i aldersgruppen 6-16 år.
 • HIL skal legge til rette for toppidrett ved et uttryt behov om HIL har ressurser til dette.
 • HIL skal jobbe opprettholde tilbud til voksne som ønsker fysiske utfordringer.
 • HIL skal stimulere til etablering av nye idrettsgrupper innen klubben, i den grad idrettsanlegg tillater dette.
 • HIL skal, i samarbeid med lokale barnehager og skoler, legge til rette for et tilbud om allidrett for barn fra 4 år. Særgruppene skal samarbeide med allidrett med hensikt å gi et mest mulig allsidig tilbud innen de forskjellige idrettsgrener.
 • HIL skal skape et trygt idrettmiljø for barn og voksne.
 • HIL skal i alle sammenhenger oppfattes som et miljøvennlig idrettslag.


Holdning til alkohol og rusmidler

Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og rusfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private.


Regler for dugnader

Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som ”tvangsordninger”.

HIL kan ikke pålegge foreldre som ikke er medlemmer, eller der barn ikke er medlemmer, om å stille på dugnad.

Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad.

Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene.

Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent. Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få dette fratrukket fra avgiften. Men da gis det som tilbud og deltagelsen vil være frivillig.


Seksuell trakassering

Seksuell trakassering foregår i idretten som ellers i samfunnet. Det foregår mellom utøvere, mellom personer i støtteapparatet og mellom utøvere og personer i støtteapparatet.

Støtteapparatet, som består av alle voksne og unge som er engasjert i HIL, skal:

 • Jobbe for å etablere et trygt miljø og en trygg atmosfære for alle utøvere.
 • Avstå fra alle former for handling eller behandling som krenker utøveren, og ikke blande seg unødig inn i utøverens privatliv.
 • Avstå fra alle former for misbruk og/eller seksuell trakassering av utøvere.
 • Avstå fra all type berøring som kan oppfattes som uønsket av utøvere.
 • Avstå fra alle former for seksuelt ladet verbal intimitet.
 • Handle på en reservert og en respektfull måte overfør utøvere og de områder som brukes under trening, konkurranser og reiser.
 • Aktivt sørge for at andre i sitt idrettsmiljø følger disse retningslinjene.

Disse retningslinjene må ikke oppfattes som et forsøk på å fjerne det å vise omtanke, gi oppmerksomhet og oppmuntring.


Diverse

Verken hovedstyret eller grupper kan etablere samarbeid med partnere eller sponsorer som gjennom sin markedsføring bryter markedsføringsloven eller de kjøreregler som er etablert av NIF i forhold til markedsføring mot mindreårige.

HIL har plikt til å behandle informasjon om medlemmer konfidensielt og ikke utlevere denne informasjonen til andre uten medlemmets samtykke.


Miljø

HIL skal ha en miljøvennlig profil. Alle utøvere og alle i støtteapparatet skal strebe etter å holde anlegg og aktivitetsområder så pent og ryddig som mulig. Alle som deltar på trening eller konkurranse skal oppfordres til å gå eller sykle. Videre skal det samkjøres til kamper og arrangementer i størst mulig grad for å spare miljøet.


Hovedstyret

Hovedstyret i HIL skal spre informasjon, gi råd, skape glede og motivasjon i undergruppene. De skal også gjøre kjent for undergruppene retningslinjer fra Norges Idrettsforbund og relevante særforbund samt felles retningslinjer og regler for HIL.

Videre skal Hovedstyret holde kontakt med Asker Kommune og de avdelinger som er involvert i den daglige drift, og utvikling .Heggedal Idrettslag
v/Leder

Levert av IdrettenOnline